Denetim ve Güvence

Denetim ve Güvence

YAN_denetim
shadow

Bırakın Biz Halledelim!

B

ağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere (örneğin, halka açık şirket finansal tabloları için Kurulca belirlenmiş veya kabul edilmiş finansal raporlama standartlarına) uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

İÇ DENETİM

Firmalar büyüdükçe, iç denetimin önemi daha da açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Kabul edilen yeni TTK ile yasal bir zorunluluk haline gelen iç denetim sisteminin kurulması, politika ve prosedürlerin geliştirilmesi, iç denetçilerin eğitimi gibi iç denetim fonksiyonunun etkin çalışmasını sağlayacak konularda danışmanlık ve destek hizmeti vermekteyiz.

Denetim güvence hizmetleri olarak;

• Hata ve usulsüz işlemlerin önlenmesini,
• Şirket varlıklarının korunmasını,
• Muhasebe kayıtlarının tam ve doğru olarak yapılmasını,
• Kanuni mevzuata uyulmasını,
• Mali bilgilerin yönetime raporlanmasını